top of page

Resmi Gazete Özeti 05/24

(29 Ocak – 4 Şubat 2024) T.C. Resmi Gazete Önemli Başlıklar


 • 30 Ocak 2024 tarihli ve 32445 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.’nin Faaliyet İzni Kapsamının Genişletilmesine İlişkin Karar başlıklı Tebliği ile Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.S.’nin 20 Haziran 2013 tarihli Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında ödeme hizmetlerini sunması onaylaanmıştır. Anılan hizmetlerin ödeme hizmeti sunmak ve elektronik para ihraç etmek üzere 8 Ekim 2015 tarihli Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Karar ile Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.ye verilen faaliyet izni kapsamına alınmasına karar verilmiştir.


 • 31 Ocak 2024 tarihli ve 32446 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 6/4/2011 tarihli ve 27897 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14’üncü maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “on beş gün” ibaresi “bir ay” şeklinde, “dörtte bir” ibaresi “cezadan %25” şeklinde, Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi; “Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri, Hazine ve Maliye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanları birlikte yürütür.” şeklinde değiştirilmiştir. (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/01/20240131-1.htm)

 • 2 Şubat 2024 tarihli ve 32448 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne (Sıra No: 559) göre; tebliğ ile birlikte yayımlanan ekte yer alan listenin uygulanacağı kurlarda, değerleme günü itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığınca kurların ilan edilmediği durumlarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (“TCMB”) ilan edilen kurlar esas alınacaktır. Yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kuru (efektif alış kurunun bulunmaması halinde döviz alış kuru), döviz cinsinden yabancı paralar için ise döviz alış kuru uygulanacaktır. Vergi uygulamaları açısından bankaların, 31/12/2023 tarihi itibarıyla yapacakları değerleme sırasında bu Tebliğ ile belirlenen kurlar yerine, TCMB tarafından belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerekmektedir. (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/02/20240202-2.htm)


ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI


 • Anayasa Mahkemesinin 11/10/2023 Tarihli ve E: 2023/104, K: 2023/177 Sayılı Kararı (https://www.resmigazete.gov.tr/30.01.2024)

 • Anayasa Mahkemesinin 21/12/2023 Tarihli ve 2021/14222 Başvuru Numaralı Kararı

 • Anayasa Mahkemesinin 20/12/2023 Tarihli ve 2021/36970 Başvuru Numaralı Kararı

 • Anayasa Mahkemesinin 20/12/2023 Tarihli ve 2021/61944 Başvuru Numaralı Kararı

 • Anayasa Mahkemesinin 30/11/2023 Tarihli ve E: 2022/90, K: 2023/201 Sayılı Kararı

 • Anayasa Mahkemesinin 30/11/2023 Tarihli ve E: 2023/106, K: 2023/205 Sayılı Kararı

 • Anayasa Mahkemesinin 20/9/2023 Tarihli ve 2018/13643 Başvuru Numaralı Kararı

 • Anayasa Mahkemesinin 20/9/2023 Tarihli ve 2019/21704 Başvuru Numaralı Kararı

Comments


+31 6 85 62 85 09     info@ertaspartners.com     Rotterdam - Bonn - İstanbul

bottom of page